Tạo hành lang pháp lý, gỡ những vướng mắc trong đấu thầu y tế

Với quyết tâm rất cao của Chính phủ không để thiếu thuốc, vật tư y tế, Nghị định 24 vừa được ban hành đã góp phần giải quyết đồng bộ những vướng mắc trong đấu thầu.